GUCO :  programa de comptabilitat per a linux, per James C. Shopug

guco-1.05.A-32.tar.gz

Necessitareu aquests, per a imprimir el balanç i el compte de pèrdues i guanys:

actiu.txt,    passiu.txt,    pygd.txt

A partir de 2008, a part de prendre's la molèstia de fer els canvis que faci falta al pla de comptes, per al balanç es poden fer servir aquests altres (XX s'ha de canviar per l'identificador de l'empresa):

XXactiu.txt,    XXpassiu.txt


Compte d'explotació any corrent-any anterior :   expl.txt      
Aquest altre pot servir per al compte de pèrdues i guanys segons el nou PGC del 2008:  
pig.txt
També es pot utilitzar aquesta part del menú per a fer el balanç amb l'actiu i passiu en dos fulls separats.


Altres informes:    informe.gucinf

Un pla de comptes,  al index.html hi ha la manera de fer-lo servir:    ct.guc

Algunes instruccions per a l'ús del programa:
index.html
 

GUCO funciona en una consola  80x25 o millor si és més gran. Provat en Ubuntu, Xubuntu i OpenSuse,  no he comprovat si funciona en altres distribucions.
Fet en català per Josep M. Guasch (jmgu[a embolicada]josepmguasch.com).
Sense cost, i sense garanties de cap mena, podeu fer servir, redistribuïr i/o modificar aquest programa lliurement,  d'acord amb la  GNU  General Public License, versió 2. Podeu llegir els termes d'aquesta llicència a http://www.gnu.org.
Darrers canvis: 17-12-2013